Privacy Statement

Principal Consulting B.V., gevestigd aan Kleefkruid 7, 3824 NT Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Vestigings- / Postadres

Ariane 20-2

3824 MB Amersfoort

Website

https://principalconsulting.nl

https://openings.principalconsulting.eu

Telefoon +31 (0)33 7850884
e-mail info@principalconsulting.nl

Functionaris Gegevensbescherming

T. Pluimers is de Functionaris Gegevensbescherming van Principal Consulting B.V. Hij is te bereiken via privacy@principalconsulting.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Principal Consulting B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer
 • CV

Bijzondere, gevoelige persoonsgegevens

Principal Consulting B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u indien hier een wettelijk vereiste voor is:

 • burgerservicenummer (BSN)

Doel verwerking persoonsgegevens

Principal Consulting B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Om u conform afspraak te kunnen aanbieden op een vacature (vast of interim)
 • Principal Consulting B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Principal Consulting B.V. neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Principal Consulting B.V.) tussen zit. Principal Consulting B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • OpenCats, recruitment systeem, het wordt gebruikt om vacatures te posten en de mogelijkheid te geven om online te solliciteren, het geeft de mogelijkheid voor een online vragenlijst om op basis hiervan een automatische selectie te kunnen toepassen. Het belang is om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven op de kansen voor deze baan. De verwachte gevolgen zijn dat iemand niet voldoet of juist wel aan de criteria zoals gesteld door de opdrachtgever.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Principal Consulting B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Werving & Selectie

Persoonsgegevens Bewaartermijn Reden
Naam gegevens 1 jaar Mogelijke andere vacatures
Adres 1 jaar Mogelijk andere vacatures
Contactgegevens 1 jaar Mogelijk andere vacatures
CV 1 jaar Mogelijk andere vacatures

Bij een geslaagde plaatsing worden de gegevens na afloop van de proefperiode verwijdert uit de systemen Principal Consulting B.V.

Detachering/Interim

Persoonsgegevens Bewaartermijn Reden
Naam gegevens 1 jaar Mogelijke andere opdrachten
Adres 1 jaar Mogelijke andere opdrachten
Contactgegevens 1 jaar Mogelijke andere opdrachten
CV 1 jaar Mogelijke andere opdrachten
Bankrekening Wettelijke periode Nodig voor betaling facturen, enkel van toepassing bij opdrachten
BSN Wettelijke periode BSN wordt enkel gevraagd en bewaard indien daar een wettelijk vereiste voor is

Bij een succesvolle plaatsing worden de gegevens gedurende de duur van de opdracht bewaard en de gegevens benodigd voor de facturatie worden gedurende de daarvoor geldende wettelijke termijnen bewaard.

Software verkoop

Persoonsgegevens Bewaartermijn Reden
Naam gegevens Contract periode of offerte periode maximaal 1 maand Licentie is op naam ivm facturatie
Adres Contract periode Licentie is op naam ivm facturatie
Contactgegevens Contract periode of offerte periode maximaal 1 maand Licentie is op naam ivm facturatie
Bankrekening Contract periode Nodig voor verwerking betalingen

Delen van persoonsgegevens met derden

Principal Consulting B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Principal Consulting B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Principal Consulting B.V. uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Categorie Naam Doel Welke gegevens
Accountant Hoeve Consulting Financiele Administratie Naam, adres, woonplaats, bankrekening
Recruitement Oblatio Werving & selectie en detachering Naam, adres, contactgegevens en andere door u actief verstrekte gegevens noodzakelijk voor het doel
Recruitement SourcePartner Werving & selectie en detachering Naam, adres, contactgegevens en andere door u actief verstrekte gegevens noodzakelijk voor het doel

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Principal Consulting B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Principal Consulting B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via onze contactpagina.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Principal Consulting B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Principal Consulting B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via contactpagina.